Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ Śląskie Gorzołki
PRZEZNACZONEJ DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta

Zaznaczamy,że prezentowane na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Jest to tylko propozycja produktów, które są dostępne w sklepie stacjonarnym, rzeczywistym, a prezentacja na stronie umożliwia ich zakup w sklepie stacjonarnym.

Natomiast firma PAAK oświadcza, że nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej napojów alkoholowych. Zamówione na stronie produkty zostają zarezerwowane oraz mogą zostać doręczone przez pracownika lub przez osoby trzecie.

Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w siedzibie składającą ofertę elektronicznie pomiędzy kupującym i sprzedającym czyli w sklepie stacjonarnym.

Przesyłka zostanie wydana wyłącznie osobom trzeźwym i pełnoletnim.

I. Definicje
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach platformy internetowej do składania zamówień;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z platformy internetowej do składania zamówień;
1.4. Sklep stacjonarny – stacjonarny punkt sprzedaży będący partnerem platformy internetowej, w którym można składać Zamówienia przy użyciu Platformy internetowej
1.5. Towar – produkty prezentowane w Platformie internetowej, które można nabyć w Sklepie stacjonarnym;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PAKK SP Z O.O., a Klientem, realizowana w Sklepie stacjonarnym.
1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym, w szczególności rodzaj i liczba Towaru;
1.10. Platforma internetowa – platforma internetowa do składania zamówień w Sklepie stacjonarnym pod adresem www.slaskiegorzolki.com.pl
1.11 Pełnomocnik – osoba, której Klient udziela pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu stacjonarnego i/lub też zapłaty za Towar.
II. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Internetowej znajdującej się na www.slaskiegorzolki.com.pl
2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Platformy Internetowej, jest sklepem stacjonarnym będącym partnerem Platformy Internetowej
2.4. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy Internetowej;
b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Platformy Internetowej;
c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem Platformy Internetowej;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie stacjonarnym przy użyciu Platformy Internetowej.
2.5. Korzystanie z Platformy Internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych w tym przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies
2.6. W celu korzystania z Platformy Internetowej Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PAAK SP. Z O.O. dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły 18 rok życia i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej.
2.9. Informacje o Towarach zawarte w Platformie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.

III. Zasady korzystania z Platformy internetowej
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy internetowej jest rejestracja w jej ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Platformy internetowej.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia PAKK SP. Z O.O. w Rybniku do przetwarzania jego danych osobowych.
3.4. PAAK SP. Z O.O. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient nie ukończyła 18 roku życia
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w Platformie internetowej, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
b) korzystania ze Platformy internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie spamu
d) korzystania z Platformy internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników
e) korzystania z wszelkich treści jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania z Platformy internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. Umowa sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Platformy internetowej należy wejść na stronę internetową www.slaskiegorzolki.com.pl, dokonać wyboru Towaru i kierować się wyświetlanymi komunikatami
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do formularza zamówienia.
4.3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.
4.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
4.5. Podsumowanie Zamówienia zawiera: przedmiot zamówienia, jednostkowe oraz łączne ceny zamawianych produktów, wynagrodzenie Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, wszelkich dodatkowych kosztów jeżeli takie są, wybranej metody płatności, czasu i sposobu działania Pełnomocnika.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z PAAK SP.Z O.O. , zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
4.9. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji.
4.10. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep stacjonarny ul. Wieczorka 9 Świętochłowice 41-605.
4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Wydanie Towaru
5.1. Wydanie Towaru następuje bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym.
5.2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w Sklepie stacjonarnym.
5.3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
5.4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia PAAK SP. Z O.O. do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.
5.5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia PAAK SP. Z O.O. do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.
5.6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia PAAK SP. Z O.O. do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatki, w tym podatek VAT
6.2. Klient ma możliwość płatności:
a) przelewem na numer konta bankowego, ING PL 16 1050 1344 1000 0090 8023 7226
Po zaksięgowaniu wpłaty na konto towar zostanie wysłany.
b) płatność w Sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Pełnomocnika.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec PAAK SP. Z O.O. , ul. Wiejska 7/43, 44-200 Rybnik, lub elektronicznie na adres e-mail: slaskiegorzolki@o2.pl.
7.3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego na Platformie internetowej wzoru formularza.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. poniżej.
7.5. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie.
7.6. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.
7.7 Zwracany Towar winien być przekazany na adres: ul. Wieczorka 9 Świętochłowice 41-605

VIII. Rękojmia za wady
8.1. PAAK SP.Z O.O. , jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres slaskiegorzolki@o2.pl.
PAAK SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. PAAK SP. Z O.O. nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. PAAK SP. Z O.O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PAAK SP. Z O.O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy internetowej.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy internetowej Klient może zgłaszać mailowo pod adres slaskiegorzolki@o2.pl
X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
PAAK SP. Z O.O. , a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PAAK SP. Z O.O. , a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PAAK SP. Z O.O.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

.
§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Pełnomocnictwo do odbioru produktu – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może ustanowić pełnomocnictwo do odbioru produktu ze sklepu w jego imieniu.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.Sprzedawca – PAAK SP. Z O.O. , ul. Wiejska 7/43, 44-200 Rybnik, KRS 0000692230, REGON 368217622, NIP 6423204262
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Wiejska 7/43, 44-200 Rybnik
2. Adres e-mail: slaskiegorzolki@o2.pl
3. Telefon: 511 610 034 785 175 817
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): sklep Świętochłowice ul. Wieczorka 9 Świętochłowice 41-605

5. § 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
o Urządzenie z dostępem do Internetu
o Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto . W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.
§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 14 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zaznaczamy,że prezentowane na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Jest to tylko propozycja produktów, które są dostępne w sklepie stacjonarnym, rzeczywistym, a prezentacja na stronie umożliwia ich zakup w sklepie stacjonarnym.

Natomiast sklep PAAK oświadcza, że nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej napojów alkoholowych. Zamówione na stronie produkty zostają zarezerwowane oraz mogą zostać doręczone przez pracownika lub przez osoby trzecie.

Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w siedzibie składającą ofertę elektronicznie pomiędzy kupującym i sprzedającym czyli w sklepie stacjonarnym.

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.5.Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
-Rzeczpospolita Polska
-Kraje Unii Europejskie
6. Towary zakupione w Sklepie stacjonarnym dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
-Za pośrednictwem firmy kurierskiej
-Za pośrednictwem Poczty Polskiej
7. Kupujący może odebrać towar osobiście w sklepie stacjonarnym w godzinach otwarcia.
8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
9.W przypadku gdy Kupujący zamawia produkty alkoholowe
9.1. Umowa Sprzedaży może być zawarta wyłącznie między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”). W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Produkty będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.
9.2. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest ul. Wieczorka 9 Świętochłowice 41-605, a.

9.3. Złożone zamówienie musi zostać fizycznie odebrane w miejscu zawarcia umowy sprzedaży, osobiście przez kupującego bądź upoważnione przez niego osoby. W przypadku skorzystania z usługi Pełnomocnictwa do odbioru produktu stosuje się do niej regulamin Regulamin pełnomocnictwa do odbioru towaru ze sklepu slaskiegorzolki.com.pl

9.4 W przypadku zakupu produktów alkoholowych na potrzeby własnej działalności gospodarczej, kupujący deklaruje, że nie kupuje ich do dalszej odsprzedaży – zgodnie z wymogami ustawowymi taki zakup nie może być realizowany w sklepach detalicznych.
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wieczorka 9 Świętochłowice 41-605,
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 9 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
d. Żądać usunięcia wady
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Wieczorka 9 Świętochłowice 41-605

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Kunsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
PAAK SP. Z O.O.
ul. Wiejska 7/43, 44-200 Rybnik
adres e-mail: slaskiegorzolki@o2.pl
– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Data odbioru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.
Regulamin konta
Regulamin konta w sklepie Śląskie Gorzołki
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia
§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Ślaskie Gorzołki prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
Sprzedawca – PAAK SP. Z O.O. , ul. Wiejska 7/43, 44-200 Rybnik, KRS 0000692230, REGON 368217622, NIP 6423204262
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Wiejska 7/43, 44-200 Rybnik
2. Adres e-mail: slaskiegorzolki@o2.pl
3. Telefon: 511 610 034 785 175 817
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Wieczorka 9 Świętochłowice 41-605
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Wiejska 7/43, 44-200 Rybnik
2. Adres e-mail: slaskiegorzolki@o2.pl
3. Telefon: 511 610 034 785 175 817
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Wieczorka 9 Świętochłowice 41-605

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
 Aktywne konto e-mail
 Urządzenie z dostępem do Internetu
 Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
§ 4 KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: slaskiegorzolki@o2.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail slaskiegorzolki@o2.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 7 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy slaskiegorzolki@o2.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Regulamin newslettera
sklepu slaskiegorzolki.com.pl
§ 1 DEFINICJE
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy slaskiegorzolki.com.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem
Usługodawca – PAAK SP. Z O.O. , ul. Wiejska 7/43, 44-200 Rybnik, KRS 0000692230, REGON 368217622, NIP 6423204262
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter
1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: slaskiegorzolki@o2.pl.
7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
§ 3 Reklamacje
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: slaskiegorzolki@o2.pl.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: slaskiegorzolki@o2.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

Alkohol szkodzi zdrowiu.